Inspektorzy ITD

Badania te  przeprowadza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.97.69.332 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

 
Badania Przeprowadza się także, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie przeciwwskazań do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, w szczególności w przypadku:
  • użycia broni palnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • powrotu do pracy po okresie przerwy trwającej dłużej niż 6 miesięcy.

    Badania psychologiczne obejmują w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.

Inspektor itd