Warsztaty i szkolenia

Przywództwo, jak być liderem?

W każdej cząstce firmy potrzebni są ludzi inspirujący innych, tworzący wizje, prowadzący współpracowników przez ciąg nieuchronnych zmian. Przygotowany przez nas program szkoleniowy stymuluje twórcze myślenie i uświadamia jego rolę w przywództwie. Jego celem jest również kształtowanie pozytywnego nastawienia i proaktywnej postawy wobec innowacji jako formy zmian.
 

Skutecznie zarządzam sobą i innymi

Samoświadomość jest jednym z podstawowych składników inteligencji emocjonalnej, której wysoki poziom charakteryzuje efektywnych przywódców. Program szkolenia oparty jest na autodiagnozie służącej samopoznaniu, usystematyzowaniu wiedzy o sobie, tak by na bazie tych informacji kształtować umiejętności związane z zarządzaniem sobą. Umiejętność ta jest warunkiem koniecznym do efektywnego zarządzania zespołami pracowników.
 

Komunikacja (w biznesie i życiu społecznym)

Podstawowym elementem każdej rozmowy, negocjacji, sprzedaży jest komunikacja. Komunikacja jest nieustannym procesem, „nie możemy się nie komunikować”.  Zasady prawidłowej komunikacji stanowią fundament do budowania pozytywnych relacji w życiu codziennym i w biznesie.

Skuteczna rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja traktowana jako element strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi stanowi narzędzie uzyskania przewagi konkurencyjnej, polepszenia relacji pracownik-firma. Podstawowym założeniem skutecznej rekrutacji i selekcji jest filozofia ‚goodness of fit’, czyli sztuki dopasowania pracownika – jego zasobów, kwalifikacji, osobowości do przedsiębiorstwa (w kontekście misji, wartości, stylu pracy, kultury organizacyjnej, etc.).

Radzenie sobie ze stresem w życiu codziennym i zawodowym

W życiu codziennym jak i zawodowym każdy z nas zmuszony jest zmagać się z sytuacjami stresogennymi. Celem szkolenia jest zaprezentowanie najnowszych koncepcji dotyczących stresu psychologicznego oraz technik skutecznego radzenia sobie z nim. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki praktyczne, które można stosować samodzielnie.

 

Warsztaty i szkolenia